News & Events Updates

Bizcar Rental เข้าเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ภายใต้แบรนด์ Bizcar Rental เป็นบริษัทในเครือกลุ่มไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ปจำกัดในฐานะสมาชิก 
.
“แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”
(Private Sector Collective Action against Corruption)

.
มีนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า พนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด รวมถึงการงดให้/รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างการเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในแนวปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
.
ขอร่วมต้อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
.
ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2TISVGB

Back